Paraphrase"feel nervous”"(Diễn đạt"cảm thấy run"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"feel nervous”"(Diễn đạt"cảm thấy run"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Experience anxiety:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Many people experience anxiety when they have to speak in front of a large audience."
 • Feel apprehensive:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "It's common to feel apprehensive when addressing a crowd during a presentation."
 • Face nervousness:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Facing nervousness is a common challenge when speaking in public."
 • Endure stage fright:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Overcoming stage fright is a crucial aspect of becoming a confident public speaker."
 • Confront butterflies in one's stomach:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Confronting butterflies in one's stomach is a typical experience before giving a public speech."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE