Paraphrase"endeavor (n)" (Diễn đạt"sự nỗ lực"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ cách Paraphrase"endeavor (n)" (Diễn đạt"sự nỗ lực"tiếng anh)

 1. Effort:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In conclusion, investing in activities directed at exploring outer space requires considerable effort, but I strongly believe that there are other more urgent fields that require substantial financial support.
 2. Undertaking:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In conclusion, investing in activities aimed at exploring outer space is a worthwhile undertaking, but I strongly believe that there are other more urgent fields that require huge financial support.
 3. Initiative:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In conclusion, investing in activities aimed at exploring outer space is a worthwhile initiative, but I strongly believe that there are other more urgent fields that require significant financial support.
 4. Venture:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In conclusion, investing in activities directed at exploring outer space is a worthwhile venture, but I strongly believe that there are other more urgent fields that require substantial financial support.
 5. Mission:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In conclusion, investing in activities aimed at exploring outer space is a worthwhile mission, but I strongly believe that there are other more urgent fields that require substantial financial support.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE