Paraphrase cụm"make noise"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase cụm"make noise"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Produce noise: to make a sound, often a loud or irritating one.

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: The car alarm was producing a loud and annoying noise that disturbed the neighborhood.

  • Cause a disturbance: to make noise that disrupts the peace and quiet of a place.

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: The party next door was causing a disturbance with their loud music and shouting.

  • Disturb the peace: to disrupt the quiet and calm of a place with noise or commotion.

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: The construction work was disturbing the peace of the residential area, causing complaints from the neighbors.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE