Paraphrase cụm"an object that you think is beautiful"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase cụm"an object that you think is beautiful"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • An item that you find aesthetically pleasing.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The intricate design of the antique teapot in my grandmother's collection is an item that I find beautiful.

 • Something that catches your eye with its beauty.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The striking colors and patterns of the butterfly I spotted in the garden are a natural object that I find beautiful.

 • An object that you consider visually appealing.

 • Something that inspires feelings of admiration or awe.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The stunning view of the sunset over the ocean is a natural object that I find beautiful.

 • An item that you find visually striking or impressive.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The intricate and colorful artwork displayed in the museum is an item that I find beautiful.

 • Something that you appreciate for its unique or special qualities.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The handcrafted pottery from the local artisan is an item that I find beautiful for its unique and one-of-a-kind design.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE