Paraphrase cụm"a noisy place"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase cụm"a noisy place"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Loud environment: a place with a high volume of sound or noise.

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: The construction site was a loud environment due to the constant noise of machinery and equipment.

  • Disruptive atmosphere: a place where noise and activity can interfere with concentration or productivity.

  • Noisome place: a place where the noise is unpleasant, disagreeable, or offensive to the senses.

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: The construction site was not only a noisy place but also a noisome place due to the unpleasant odors of chemicals and fumes.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE