Paraphrase"cars"(Diễn đạt"xe hơi"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"cars"(Diễn đạt"xe hơi"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"cars"(Diễn đạt"xe hơi"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Automobiles:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Indeed, every household owns at least one automobile for work and travel, which can lead to the shortage of space as infrastructure might not be able to meet the rising demand for more automobiles, resulting in uncontrollable gridlock."
 2. Vehicles:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Indeed, every household owns at least one vehicle for work and travel, which can lead to the shortage of space as infrastructure might not be able to meet the rising demand for more vehicles, resulting in uncontrollable gridlock."
 3. Motor vehicles:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Indeed, every household owns at least one motor vehicle for work and travel, which can lead to the shortage of space as infrastructure might not be able to meet the rising demand for more motor vehicles, resulting in uncontrollable gridlock."
 4. Automobile transportation:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Indeed, every household owns at least one form of automobile transportation for work and travel, which can lead to the shortage of space as infrastructure might not be able to meet the rising demand, resulting in uncontrollable gridlock."
 5. Private vehicles:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Indeed, every household owns at least one private vehicle for work and travel, which can lead to the shortage of space as infrastructure might not be able to meet the rising demand for more private vehicles, resulting in uncontrollable gridlock."
 6. Personal transportation:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Indeed, every household owns at least one form of personal transportation for work and travel, which can lead to the shortage of space as infrastructure might not be able to meet the rising demand, resulting in uncontrollable gridlock."
 7. Auto-mobiles:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Indeed, every household owns at least one auto-mobile for work and travel, which can lead to the shortage of space as infrastructure might not be able to meet the rising demand for more auto-mobiles, resulting in uncontrollable gridlock."
 8. Commuting vehicles:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Indeed, every household owns at least one commuting vehicle for work and travel, which can lead to the shortage of space as infrastructure might not be able to meet the rising demand for more commuting vehicles, resulting in uncontrollable gridlock."
 9. Personal cars:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Indeed, every household owns at least one personal car for work and travel, which can lead to the shortage of space as infrastructure might not be able to meet the rising demand for more personal cars, resulting in uncontrollable gridlock."
 10. Four-wheelers:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Indeed, every household owns at least one four-wheeler for work and travel, which can lead to the shortage of space as infrastructure might not be able to meet the rising demand for more four-wheelers, resulting in uncontrollable gridlock."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR