Paraphrase"buying decision"(Diễn đạt"quyết định mua hàng"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"buying decision"(Diễn đạt"quyết định mua hàng"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Purchase choice:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The purchase choice for a new sofa can be challenging."
 • Buying selection:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Consumers often deliberate over their buying selection when it comes to furniture."
 • Procurement decision / Decision on procurement

 • Selection to buy:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The selection to buy office furniture should align with the company's needs."
 • Choice of purchase:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The choice of purchase when shopping for living room furniture can greatly impact the overall look of your home."
 • Decision to acquire:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The decision to acquire dining room furniture is influenced by factors such as space and personal style."
 • Selection for purchase:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The selection for purchase of antique furniture often involves historical research."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE