Paraphrase"bring"(Diễn đạt"mang lại"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"bring"(Diễn đạt"mang lại"tiếng anh)IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Contribute:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Advertising not only contributes positively to users but also adds positive points to the entire economy."

 • Deliver:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Advertising not only delivers positive aspects to users but also delivers positive points to the whole economy."

 • Provide:

 • Offer:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Advertising not only offers positive aspects to users but also offers positive points to the whole economy."

 • Bring about:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Advertising not only brings about positive aspects for users but also brings about positive points for the entire economy."

 • Generate:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Advertising not only generates positive aspects for users but also generates positive points for the entire economy."

 • Yield:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Advertising not only yields positive aspects for users but also yields positive points for the entire economy."

 • Result in:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Advertising not only results in positive aspects for users but also results in positive points for the entire economy."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE