Cách dùng từ "Describe" trong tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh cung cấp thêm bài sửa của đề thi IELTS WRITING ngày 22/8/2020 để em có thể nắm được viết thế nào sẽ đạt 7.0 IELTS WRITING, của chính bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 IELTS WRITING của IELTS TUTOR, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn thêm cách dùng từ DESCRIBE đây là từ rất thường được dùng mà không phải ai cũng nắm vững

1. Describe là ngoại động từ (tức là lúc nào cũng có object - tân ngữ phía sau)

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Could you describe your attacker? 
  • He described the painting in detail. 
  • Let me describe (to you) how it happened.
    • IELTS TUTOR lưu ý: về bản chất chỗ how .... cũng là noun vì nó là mệnh đề danh ngữ, nhớ đọc kĩ điểm ngữ pháp nâng cao này IELTS TUTOR có hướng dẫn 

Có thể dùng describe to sb sth hoặc describe sth to sb: mô tả cái gì cho ai

2. Describe sth/sb as + adj

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She described Gary as shy.

Cách dùng describe ở đây giống như cách dùng của các động từ đi cùng tính từ mà IELTS TUTOR có hướng dẫn

3. Describe sth/sb as + noun

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • His latest film is described as a 'romantic comedy'. 
  • His teacher described him as a noisy, disruptive influence in class. 
  • It couldn't by any stretch of the imagination be described as a beautiful city.
  • The Democrats describe their rivals as the party of the rich.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK