Giải thích cụm "up to scratch" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Phân tích Giải thích cụm "up to scratch" tiếng anh

Mang nghĩa "tạm chấp nhận được, đạt yêu cầu tối thiểu"

=good enough to meet a particular standard / If you say that someone or something is not up to scratch, you mean that they are not good enough.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The hotels they recommended weren’t up to scratch.
  • Your last essay wasn't up to scratch/didn't come up to scratch.
  • My mother always made me feel I wasn't coming up to scratch.
  • The hotels he recommended weren't up to scratch. (IELTS TUTOR giải thích: Những khách sạn mà anh ấy giới thiệu đều không đạt yêu cầu)
  • My paper wasn't up to scratch, so I got an F. (IELTS TUTOR giải thích: Bài làm của tôi không tốt, vì vậy tôi chỉ đạt điểm F)
  • We'll have to bring the house up to scratch before we sell it. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta phải sửa sang ngôi nhà cho đạt tiêu chuẩn trước khi bán nó)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK