Giải đề"The charts below show the amount of energy lost from generation of electricity to the time it reaches the consumer from brown and black coal."IELTS WRITING TASK 1(Đề thi 28/12/2024)

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải đề"The charts below show the amount of energy lost from generation of electricity to the time it reaches the consumer from brown and black coal."IELTS WRITING TASK 1(Đề thi 28/12/2024)

I. Đề bài

The charts below show the amount of energy lost from generation of electricity to the time it reaches the consumer from brown and black coal.

The charts below show the amount of energy lost from generation of electricity to the time it reaches the consumer from brown and black coal.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng process này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • The overall energy loss percentages are almost identical in both scenarios, with minor differences, primarily occurring at the power station during power generation.
  • Body 1: Viết về Power station & Transmission & Distribution
  • Body 2: Viết về  Consumer
   • The supply of energy to the final consumer from brown coal exhibits a higher energy loss at 34% of the total, surpassing the energy loss during the supply of energy from black coal by 10%.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0