Đảo ngữ câu điều kiện loại 1 với SHOULD

· Grammar,Phân biệt từ

I. Kiến thức liên quan

II. Đảo ngữ câu điều kiện loại 1 với SHOULD

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Should + S + V, S + will/should/may/shall + V… (Nếu như… thì …)

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Should your child become anxious or nervous about any activity, it is a good idea to inform the team-leader = If your child should become....
 • Should you wish to cancel your order, please contact our customer service department on 02317 6658932. =  If you should wish to cancel your order …
 • If the weather is nice tomorrow, we will go camping = Should the weather be nice tomorrow, we will go camping. (IELTS TUTOR giải thích: ​Nếu ngày mai thời tiết đẹp thì chúng ta sẽ đi cắm trại.)
 • Should you need anything else, please call this number = If you need anything else, please call this number
 • Should the computer lock you out, try resetting the password.
 • Should you fail to comply with these regulations, you will be banned from the organization.
 • Should we be unable to reach our goal, we will try again next year.
 • If no one answers, please call back tomorrow = Should no one answer, please call back tomorrow.
 • If I pass the test, I will graduate = Should I pass the test, I will graduate.
 • If I were rich, I would travel around the world = Should I become rich, I would travel around the world.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE