Paraphrase"when" khi nối với mệnh đề tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Cách paraphrase từ "when" khi nối với mệnh đề tiếng anh

I. Cách dùng từ when

IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ CÁCH DÙNG TỪ "WHEN"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • when là liên từ phụ thuộc và sẽ được paraphrase tương đối bằng các từ sau đây được nhé 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • You can't complain about being lonely when you don't make any effort to meet people.

II. Cách paraphrase từ "when" khi nối với mệnh đề

1. as long as: miễn là

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • You can have a dog as long as you promise to take care of it.

2. (just) as: chỉ khi

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • As it was getting late, I decided to book into a hotel.

  3. (just) after: chỉ sau khi

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The house was empty for three months after they moved out.

  4. (immediately) upon

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Upon hearing the good news, we all congratulated Murphy.

  5. (, but) at the same time

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • No one likes conflict, but at the same time we have to deal with this problem.

  6. as soon as

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • As soon as I saw her, I knew there was something wrong.

  7. Các cách khác

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • While:

   • IELTS TUTOR xét ví dụ: In fact, while engaging in solo sports, players could learn to independently manage challenges without relying on the help of others.
  • Whenever:

   • IELTS TUTOR xét ví dụ: In fact, whenever playing sports alone, players could learn to independently manage challenges without relying on the help of others.
  • At the time of:

   • IELTS TUTOR xét ví dụ: In fact, at the time of playing sports alone, players could learn to independently manage challenges without relying on the help of others.
  • On occasions when:

   • IELTS TUTOR xét ví dụ: In fact, on occasions when playing sports alone, players could learn to independently manage challenges without relying on the help of others.
  • In the course of:

   • IELTS TUTOR xét ví dụ: In fact, in the course of playing sports alone, players could learn to independently manage challenges without relying on the help of others.
  • As:

   • IELTS TUTOR xét ví dụ: In fact, as individuals engage in solo sports, players could learn to independently manage challenges without relying on the help of others.
  • Throughout the time that:

   • IELTS TUTOR xét ví dụ: In fact, throughout the time that individuals play sports alone, players could learn to independently manage challenges without relying on the help of others.
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  >> IELTS General

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE