Cách paraphrase từ "compared to" (Diễn đạt "so với, so sánh với" tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase từ "compared to" (Diễn đạt "so với, so sánh với" tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Cách paraphrase từ "compared to" (Diễn đạt "so với, so sánh với" tiếng anh)

1. in comparison with ...

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She found Vietnamese people to be very hard-working in comparison with any other people all over the world (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta nhận thấy dân tộc Việt Nam rất cần cù so với bất kỳ dân tộc nào khác trên thế giới)

2. (as) compared with/to ...

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Most rural enterprises have been established after 1990 and are still young compared with those in urban areas (IELTS TUTOR giải thích: Hầu hết các xí nghiệp ở nông thôn đều được thành lập sau 1990 và vẫn còn trẻ so với các xí nghiệp ở thành thị)

3. as opposed to

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It is a broadsheet newspaper, as opposed to what we call a tabloid newspaper. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là báo khổ rộng, ngược lại là báo khổ nhỏ)
  • The cost of these planes is £2 million, as opposed to the £1 million charged by their competitors. (IELTS TUTOR giải thích: Giá những chiếc máy bay này là hai triệu bảng, chứ không phải một triệu bảng như bên đối thủ của họ đã ra giá)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Tại sao chọn IELTS TUTOR
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK