Paraphrase"compared to"(Diễn đạt "so với, so sánh với" tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase từ "compared to" (Diễn đạt "so với, so sánh với" tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Cách paraphrase từ "compared to" (Diễn đạt "so với, so sánh với" tiếng anh)

1. in comparison with ...

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She found Vietnamese people to be very hard-working in comparison with any other people all over the world (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta nhận thấy dân tộc Việt Nam rất cần cù so với bất kỳ dân tộc nào khác trên thế giới)
 • Most modern trains are operated by electricity; thus, they may assist in reducing the carbon footprint released into the atmosphere, in comparison with other means of transportation.

2. (as) compared with/to ...

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Most rural enterprises have been established after 1990 and are still young compared with those in urban areas (IELTS TUTOR giải thích: Hầu hết các xí nghiệp ở nông thôn đều được thành lập sau 1990 và vẫn còn trẻ so với các xí nghiệp ở thành thị)

3. as opposed to

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It is a broadsheet newspaper, as opposed to what we call a tabloid newspaper. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là báo khổ rộng, ngược lại là báo khổ nhỏ)
 • The cost of these planes is £2 million, as opposed to the £1 million charged by their competitors. (IELTS TUTOR giải thích: Giá những chiếc máy bay này là hai triệu bảng, chứ không phải một triệu bảng như bên đối thủ của họ đã ra giá)
 • Most modern trains are operated by electricity; thus, they may assist in reducing the carbon footprint released into the atmosphere, as opposed to other means of transportation.

4. Các từ khác

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • In contrast to:

   • IELTS TUTOR xét ví dụ: Most modern trains are operated by electricity; thus, they may assist in reducing the carbon footprint released into the atmosphere, in contrast to other means of transportation.
  • In relation to:

   • IELTS TUTOR xét ví dụ: Most modern trains are operated by electricity; thus, they may assist in reducing the carbon footprint released into the atmosphere, in relation to other means of transportation.
  • Contrasted with:

  • Compared with:

   • IELTS TUTOR xét ví dụ: Most modern trains are operated by electricity; thus, they may assist in reducing the carbon footprint released into the atmosphere, compared with other means of transportation.
  • Unlike:

   • IELTS TUTOR xét ví dụ: Most modern trains are operated by electricity; thus, they may assist in reducing the carbon footprint released into the atmosphere, unlike other means of transportation.
  • Differing from:

   • IELTS TUTOR xét ví dụ: Most modern trains are operated by electricity; thus, they may assist in reducing the carbon footprint released into the atmosphere, differing from other means of transportation.
  • As against:

   • IELTS TUTOR xét ví dụ: Most modern trains are operated by electricity; thus, they may assist in reducing the carbon footprint released into the atmosphere, as against other means of transportation.
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  >> IELTS General

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Tại sao chọn IELTS TUTOR