Cách dùng "worthless" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh CÁCH HỌC IELTS LISTENING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "worthless" tiếng anh

1. Mang nghĩa "không có giá trị gì, vô dụng"

=not having any value, or not useful / having no value in money

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The country’s currency is nearly worthless.
  • The company's shares are now virtually worthless. 
  • He said the jewels were worthless fakes.
  • worthless old rubbish (IELTS  TUTOR  giải  thích: những đồ cũ rác rưởi vô giá trị)
  • this contract is now worthless (IELTS  TUTOR  giải  thích: hợp đồng này bây giờ vô giá trị)
  • a worthless argument (IELTS  TUTOR  giải  thích: một lý lẽ không có giá trị)

2. Mang nghĩa "bất tài, làm gì cũng không được"

=a worthless person has no good qualities

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She was criticized so much by her employers that she began to feel worthless.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK