Cách dùng từ"multiple"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"multiple"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"multiple"tiếng anh

Mang nghĩa"nhiều, nhiều mối, phức tạp"

=involving or consisting of many people, things, or parts/affecting several parts of your body

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Multiple  thường  đứng  trước  noun  
 • a multiple birth (=an occasion when a woman gives birth to more than one baby) 
 • a multiple pile-up (=an accident involving several vehicles)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Words can have multiple meanings. 
 • I have multiple personalities. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi có đa tính cách)
 • a multiple pile-up on the motorway
 • He suffered multiple injuries in the crash.
 • They systhesise information from multiple sources. (IELTS TUTOR giải thích: Họ tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn)
 • We made multiple copies of the report. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi đã sao báo cáo này thành nhiều bản)

III. Cách dùng danh từ"multiple"tiếng anh

Mang nghĩa"bội số"

=a number that you can divide by a smaller number an exact number of times

IELTS TUTOR lưu ý:

 • multiple  là  danh  từ  đếm  được  

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  12 is a multiple of 4.
 • 20 is a multiple of 4. (IELTS TUTOR giải thích: 20 là một bội số của 4)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE