Cách dùng tính từ "Mainstream" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR tổng hợp Cách dùng từ "Mainstream" tiếng anh

Mang nghĩa "thịnh hành, ưa chuộng, chính gốc"

=considered ordinary or normal and accepted or used by most people

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • These children have all been excluded from mainstream schools. 
  • mainstream parties/churches
  • We also examined several other mainstream devices. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Chúng tôi cũng kiểm tra một số thiết bị chính khác)
  • He plays mainstream jazz. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Anh ta chơi nhạc jazz chính thống)
  • This is the director's first mainstream Hollywood film.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK