Cách dùng từ "infrastructure" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích và cung cấp thêm Cách dùng từ "infrastructure" tiếng anh

I. Infrastructure vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được (thường dùng như danh từ số ít)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It is a long-term task to rebuild the infrastructure of a war-torn country such as Angola. 
  • The industry was accused of having invested little in workers, plant or infrastructure. 
  • The minister is responsible for the country's transport infrastructure.

II. Mang nghĩa "cơ sở hạ tầng"

(the basic systems and services, such as transport and power supplies, that a country or organization uses in order to work effectively)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • How is the infrastructure at the college? (IELTS TUTOR giải thích: Cơ sở hạ tầng tại các trường đại học như thế nào?)
  • What kind of communication infrastructure is available? (IELTS TUTOR giải thích: Những loại cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc hiện có sẵn là gì?)
  • The infrastructure remains underdeveloped. (IELTS TUTOR giải thích: Cơ sở hạ tầng vẫn còn kém phát triển)
  • Vietnam seeks investment in infrastructure projects. (IELTS TUTOR giải thích: Việt Nam đang tìm kiếm những dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng)
  • The government starts to build the infrastructure. (IELTS TUTOR giải thích: Chính phủ bắt tay vào xây dựng cơ sở hạ tầng)
  • We invested money in improving the infrastructure. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi đã đầu tư tiền bạc để cải tiến cơ sở hạ tầng)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE