Cách dùng từ "infrastructure" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích và cung cấp thêm Cách dùng từ "infrastructure" tiếng anh

I. Infrastructure thường dùng như danh từ số ít

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It is a long-term task to rebuild the infrastructure of a war-torn country such as Angola. 
  • The industry was accused of having invested little in workers, plant or infrastructure. 
  • The minister is responsible for the country's transport infrastructure.

II. Mang nghĩa "cơ sở hạ tầng"

(the basic systems and services, such as transport and power supplies, that a country or organization uses in order to work effectively)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • How is the infrastructure at the college? (IELTS TUTOR giải thích: Cơ sở hạ tầng tại các trường đại học như thế nào?)
  • What kind of communication infrastructure is available? (IELTS TUTOR giải thích: Những loại cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc hiện có sẵn là gì?)
  • The infrastructure remains underdeveloped. (IELTS TUTOR giải thích: Cơ sở hạ tầng vẫn còn kém phát triển)
  • Vietnam seeks investment in infrastructure projects. (IELTS TUTOR giải thích: Việt Nam đang tìm kiếm những dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng)
  • The government starts to build the infrastructure. (IELTS TUTOR giải thích: Chính phủ bắt tay vào xây dựng cơ sở hạ tầng)
  • We invested money in improving the infrastructure. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi đã đầu tư tiền bạc để cải tiến cơ sở hạ tầng)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK