Cách dùng từ"full-grown/fully-grown/fully grown"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng từ"full-grown/fully-grown/fully grown"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Cách dùng tính từ ghép""full-grown/fully-grown"

Mang nghĩa"trưởng thành"

=An animal or plant that is full-grown has reached its full adult size and stopped growing/completely grown

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Hai cách viết đều đúng 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...a full-grown male orang-utan.
  • A full-grown giraffe is 5.5 m tall.
  • This will be a big dog when it’s full grown.

II. Cách dùng "fully grown"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nếu không có dấu gạch nối thì không phải tính từ ghép 
  • Ở đây fully grown có thể dùng như adj hoặc dùng như cột 3 của grow và fully là bổ nghĩa cho grow 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • When will my cat be fully grown? (IELTS TUTOR giải thích: Khi nào thì con mèo của tôi trưởng thành hoàn toàn?) 
  • Two cops mistakenly burst into his hotel room only to find a fully grown lion sleeping in the bed. (IELTS TUTOR giải thích: Hai cảnh sát đã xông vào nhầm phòng khách sạn của anh ta chỉ để tìm một con sư tử đã phát triển hoàn toàn đang ngủ trong giường)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK