Cách dùng từ demand tiếng anh

· Vocabulary

Hôm trước, IELTS TUTOR đã hướng dẫn em từng bước cách làm IELTS READING dạng bài Fill in the gap (có cho sẵn options), hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ demand tiếng anh

I. Dùng "demand" như động từ

1. Demand là ngoại động từ

2. Demand mang nghĩa "đòi hỏi, yêu cầu; cần phải"

(to ask for something forcefully, in a way that shows that you do not expect to be refused)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • this problem demands careful treatment (IELTS TUTOR giải thích: vấn đề này đòi hỏi phải giải quyết thận trọng) 
 • this letter demands an immediate reply (IELTS TUTOR giải thích: lá thư này cần phải trả lời ngay tức khắc)

3. Demand mang nghĩa "đòi hỏi, cần sự..."

(to need something such as time, effort, or a particular quality)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • This is a very difficult piece of music to play - it demands a lot of concentration. 
  • IELTS TUTOR giải thích: ý câu này là chơi bản nhạc này đòi hỏi sự tập trung
 • He seems to lack many of the qualities demanded of (= needed by) a successful politician.

II. Dùng "demand" như danh từ

1. Demand mang nghĩa "sự đòi hỏi, sự yêu cầu; nhu cầu"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • in great demand (IELTS TUTOR giải thích: được nhiều người yêu cầu, được nhiều người chuộng)
  • law of supply and demand (IELTS TUTOR giải thích: luật cung cầu)

  2. demands ( số nhiều) những sự đòi hỏi cấp bách (đối với thì giờ, túi tiền... của ai)

  (the difficult things that you have to do)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The demands of nursing are too great for a lot of people. 
  • His new job makes a lot of demands on him (= he has to work very hard).

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK