Cách dùng trạng từ"afar"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng trạng từ"afar"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng trạng từ"afar"tiếng anh

Mang nghĩa"xa, ở xa, cách xa"

=Afar means a long way away/from or at a great distance

IELTS TUTOR lưu ý:

  • from afar (=from a distance)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It's always easy to judge from afar. (IELTS TUTOR giải thích: Thật dễ dàng để phán xét từ xa)
  • I could only admire him from afar. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi chỉ có thể ngắm anh ấy từ xa)
  • Sounds of bugle calls were coming from afar. (IELTS TUTOR giải thích: Những tiếng kèn lệnh cũng đang vọng tới từ xa)
  • He could only admire her from afar.
  • Seen from afar, its towering buildings beckon the visitor in. 
  • ...a stranger who has loved her from afar for 23 years.
  • People came from afar to see the show.  
  • I've never actually spoken to him - I've just admired him from afar.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE