Cách dùng tính từ"unintentional"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"unintentional"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"unintentional"tiếng anh

Mang nghĩa"không có ý định trước, không được định trước"

=Something that is unintentional is not done deliberately, but happens by accident.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Perhaps he had slightly misled them, but it was quite unintentional. 
  • There are moments of unintentional humour.
  • The author of this article contends that homoeroticism is completely unintentional.(IELTS TUTOR giải thích: Tác giả của bài báo này cho rằng tình trạng đồng tính luyến ai hoàn toàn không có chủ tâm)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE