Cách dùng tính từ"unbalanced"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"unbalanced"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"unbalanced"tiếng anh

1. Mang nghĩa"loạn trí"

=mentally ill/If you describe someone as unbalanced, you mean that they appear disturbed and upset or they seem to be slightly mad.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I knew how unbalanced Paula had been since my uncle Peter died. 
 • He was shown to be mentally unbalanced.

2. Mang nghĩa"lệch lạc, có thiên kiến"

=giving only one view or opinion of a situation or subject/If you describe something such as a report or argument as unbalanced, you think that it is unfair or inaccurate because it emphasizes some things and ignores others

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • unbalanced news coverage
 • the unbalanced reporting of the popular tabloids (IELTS TUTOR giải thích: sự tường thuật đầy thiên kiến của các tờ báo lá cải)
 • U.N. officials argued that the report was unbalanced. 
 • ...unbalanced and unfair reporting.
 • unbalanced reporting 
 • He gave an unbalanced view of the situation.

3. Mang nghĩa"không cân bằng(dưỡng chất)

=not consisting of a combination of the correct types and amounts of food:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • an unbalanced diet 
 • an unbalanced meal

4. Mang nghĩa"không cân bằng, không cân đối"

=likely to change in a way that is not controlled/not fair or equal

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The evidence is now piling up that there is a slowdown and that the economy is unbalanced.
 • Their reporting on the election has been unbalanced and often misleading.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE