Cách dùng tính từ "symbiotic" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Phân tích Cách dùng tính từ "symbiotic" tiếng anh

Mang nghĩa "mối quan hệ cộng sinh"

=A symbiotic relationship is one in which organisms, people, or things exist together in a way that benefits them all.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It will make your head hurt a bit, and change your perspective on the symbiotic relationship between your website and those who visit it
  • ...fungi that have a symbiotic relationship with the trees of these northwestern forests.
  • Racing has always had a symbiotic relationship with betting
  • I start to see the symbiotic relationship between goal setting and reaching out to the people who can help us achieve those goals. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi bắt đầu nhận ra mối quan hệ cộng sinh giữa việc đề ra mục tiêu và tìm người giúp ta đạt những mục tiêu đó)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK