Cách dùng tính từ"questionable"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"questionable"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"questionable"tiếng anh

Mang nghĩa"đáng ngờ, có vấn đề"

=possibly not true, accurate, or complete/probably not good, honest, or worth admiring

IELTS TUTOR lưu ý:

  • questionable behaviour/conduct/practices 
  • questionable whether

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The results of the test seem highly questionable.
  • He is a man of questionable character. (IELTS TUTOR giải thích: Hắn ta là kẻ có tâm tính đáng ngờ) 
  • He prefers honest poverty to high position obtained by questionable means. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ấy thích cảnh nghèo lương thiện hơn là địa vị cao sang đạt được bằng những cách đáng ngờ)
  • It is questionable whether teachers should be giving pupils this kind of information.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE