Cách dùng tính từ"progressive"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"progressive"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"progressive"tiếng anh

1. Mang nghĩa"tân thời, tân tiến, cấp tiến"

=Someone who is progressive or has progressive ideas has modern ideas about how things should be done, rather than traditional ones.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...a progressive businessman who had voted for Roosevelt in 1932 and 1936. 
  • Willan was able to point to the progressive changes he had already introduced.
  • He had progressive views on discipline. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy có quan điểm tiến bộ về kỷ luật)
  • The children go to a progressive school.
  • Their thought and outlook are so progressive. (IELTS TUTOR giải thích: Suy nghĩ và cách nhìn của họ rất tiến bộ)

2. Mang nghĩa"tiến lên, tiến tới"

=A progressive change happens gradually over a period of time.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • One prominent symptom of the disease is progressive loss of memory.
  • a progressive firm (IELTS TUTOR giải thích: một công ty đang phát triển)
  • Is China a progressive nation? (IELTS TUTOR giải thích: Trung quốc là một nước/quốc gia đang phát triển phải không?)
  • a progressive nation (IELTS TUTOR giải thích: một quốc gia đang phát triển)
  •  ...the progressive development of a common foreign and security policy.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE