Cách dùng tính từ"learned"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng tính từ"learned "tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"learned"

1. Mang nghĩa"có học thức; thông thái; uyên bác"

=A learned person has gained a lot of knowledge by studying.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He is a serious scholar, a genuinely learned man.
  • She is a learned professor. (IELTS TUTOR giải thích:   Bà ta là một giáo sư thông thái)

2. Mang nghĩa"thuộc hoặc cho những người có học thức"

=Learned books or papers have been written by someone who has gained a lot of knowledge by studying.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This learned book should start a real debate on Western policy towards the Baltics.

3. Mang nghĩa"tiếp nhận"

=A learned reaction, response, or ability is one that you acquire from experience or from your environment, not one that you were born with.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Your anxiety is a learned reaction, conditioned by the events of your life.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE