Cách dùng tính từ"inorganic"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"inorganic"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"inorganic"tiếng anh

Mang nghĩa"vô cơ"

=Inorganic substances are substances such as stone and metal that do not come from living things.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...roofing made from organic and inorganic fibres
  • inorganic chemistry hoá học vô cơ 
  • Demand for inorganic food was outstripping supply. (IELTS TUTOR giải thích: Nhu cầu về thực phẩm vô cơ vượt xa so với nguồn cung cấp)
  • Inorganic chemistry is the study of the synthesis. (IELTS TUTOR giải thích: Ngành hóa học vô cơ là nghiên cứu tổng hợp)
  • Carbon–fixation is powered by inorganic energy sources. (IELTS TUTOR giải thích: Quá trình cố định cacbon sử dụng năng lượng từ nguồn vô cơ)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK