Cách dùng tính từ "imperative" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Phân tích Cách dùng tính từ "imperative" tiếng anh

Mang nghĩa "cấp bách, khẩn thiết"

=extremely important and urgent

IELTS TUTOR lưu ý:

  • it is imperative (that)
  • it is imperative to do something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Long-term investing is risky, and careful planning is imperative. 
  • It is imperative that these claims are dealt with quickly. 
  • an imperative need (IELTS TUTOR giải thích: một nhu cầu cấp bách)
  • Survival is our first imperative. (IELTS TUTOR giải thích: Sống sót là điều cấp bách số một của chúng ta)
  • �It was imperative to maintain peace and stability in the region.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK