Cách dùng tính từ "half-baked" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "half-baked" tiếng anh

Mang nghĩa "chưa suy nghĩ, bàn tính thấu đáo"

=not planned or considered carefully enough

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a half-baked scheme 
  • The government has come up with a half-baked scheme for training teachers on the job.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK