Cách dùng tính từ"fixed"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng tính từ"fixed"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"fixed"tiếng anh

1. Mang nghĩa"cố định"

=You use fixed to describe something which stays the same and does not or cannot vary.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They issue a fixed number of shares that trade publicly. 
  • ...a world without fixed laws. 
  • Fixed costs include rent. (IELTS TUTOR giải thích: Chi phí cố định bao gồm cả tiền thuê nhà)
  • Tickets will be printed with fixed entry times. 
  • Many restaurants offer fixed-price menus.

2. Mang nghĩa"khư khư, không thay đổi (tính cách, quan điểm...)"

=If you say that someone has fixed ideas or opinions, you mean that they do not often change their ideas and opinions, although perhaps they should.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ...people who have fixed ideas about things.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE