Cách dùng từ"Eccentric"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"Eccentric"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"Eccentric"tiếng anh

Mang nghĩa"lập dị, kì quái"

=If you say that someone is eccentric, you mean that they behave in a strange way, and have habits or opinions that are different from those of most people

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He is an eccentric character who likes wearing a beret and dark glasses.
  • She’s regarded as being rather eccentric. 
  • an eccentric, difficult genius
  • He was an eccentric guy. (IELTS TUTOR giải thích: Hắn là một gã lập dị)
  • a rather eccentric decision by the referee 
  • an eccentric family tradition

III. Cách dùng danh từ"Eccentric"tiếng anh

Mang nghĩa"người lập dị, kì quái"

=An eccentric is an eccentric person.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • On first impressions it would be easy to dismiss Jonathan as an eccentric

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE