Cách dùng tính từ"Complementary"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"Complementary"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"Complementary"tiếng anh

1. Mang nghĩa"bù, bổ sung"

=Complementary things are different from each other but make a good combination.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • To improve the quality of life through work, two complementary strategies are necessary. 
  • Many plain tiles and complementary borders are also available. 
  • Complementary medicine has become an important subject for rheumatologists. (IELTS TUTOR giải thích: Phương pháp điều trị hỗ trợ đã trở thành một đối tượng quan trọng đối với những bác sĩ chuyên về khớp, cơ, xương)
  • He has done experiments complementary to those of Eigen

2. Mang nghĩa"hỗ trợ (phương pháp điều trị...)"

=Complementary medicine refers to ways of treating patients which are different from the ones used by most

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Western doctors, for example acupuncture and homoeopathy.
  • We hear three complementary views on the topic of economic development. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi nghe ba quan điểm bổ sung về chủ đề phát triển kinh tế)
  •  ...combining orthodox treatment with a wide range of complementary therapies.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE