Cách dùng tính từ"Coherent"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"Coherent"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"Coherent"tiếng anh

1. Mang nghĩa"mạch lạc, chặt chẽ, dễ hiểu, có bố cục rõ ràng (văn chương, lý luận...)"

=If something is coherent, it is well planned, so that it is clear and sensible and all its parts go well with each other.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He has failed to work out a coherent strategy for modernising the service. 
  • Peter has a coherent analysis. (IELTS TUTOR giải thích: Peter có một sự phân tích dễ hiểu)
  • Mary presented a coherent argument. (IELTS TUTOR giải thích: Mary đã trình bày một lập luận chặt chẽ) 
  • The government lacks a coherent economic policy. (IELTS TUTOR giải thích: Chính phủ thiếu một chính sách kinh tế rõ ràng)
  • The President's policy is perfectly coherent.

2. Mang nghĩa"người nói chuyện mạch lạc dễ hiểu, trình bày rõ ràng"

=If someone is coherent, they express their thoughts in a clear and calm way, so that other people can understand what they are saying.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He's so calm when he answers questions in interviews. 
  • I wish I could be that coherent.
  • He was not very coherent on the telephone. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta đã không nói rõ ràng qua điện thoại)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE