Cách dùng tính từ"coastal"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"coastal"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"coastal"tiếng anh

Mang nghĩa"(thuộc) bờ biển; (thuộc) miền ven biển"

=Coastal is used to refer to things that are in the sea or on the land near a coast/of or near a coast

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Từ này thường đứng trước noun 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Local radio stations serving coastal areas often broadcast forecasts for yachtsmen. 
  • The fish are on sale from our own coastal waters.
  • coastal waters/resorts/scenery 
  • Coastal lagoon also calls channel.(IELTS TUTOR giải thích: Phá cũng được gọi là eo biển)
  • That is a coastal town. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là một thị trấn ven biển)
  • a coastal path (= one that follows the line of the coast)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE