Cách dùng tính từ "straightforward" tiếng anh

· Vocabulary

Hôm nay, IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ Cách dùng "straightforward" tiếng anh, bên cạnh đó tham khảo thêm Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0

I. Về ngữ pháp

IELTS TUTOR lưu ý:

 • straightforward là tính từ đứng 1 mình sau động từ to be được, vừa là tính từ đứng trước danh từ được 
IELTS TUTOR xét ví dụ:
 • Roz is straightforward and lets you know what she's thinking.
 • It seems like a fairly straightforward assignment.

II. Về nghĩa

1. straightforward mang nghĩa "dễ hiểu, dễ làm, không phức tạp (quy trình, nhiệm vụ...)"

(easy to understand or simple)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Just follow the signs to Bradford - it's very straightforward.
 • the procedure is quite straightforward:

  • IELTS TUTOR giải thích nghĩa ở đây là thủ tục hoàn toàn không phức tạp

2. straightforward mang nghĩa

trung thực, thẳng thắn (về tính cách con người)

(of a person) honest and not likely to hide their opinions

 • Roz is straightforward and lets you know what she's thinking.
 • straightforward in one's business dealings
  • IELTS TUTOR giải thích tức là thẳng thắn trong cách giải quyết công việc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK