Cách dùng"sample (n)" tiếng anh

· Noun

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"sample (n)" tiếng anh

I. "sample"là danh từ đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"vật mẫu, hàng mẫu"

=A sample of a substance or product is a small quantity of it that shows you what it is like.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You'll receive samples of paint, curtains and upholstery. 
  • We're giving away 2000 free samples. 
  • They asked me to do some sample drawings.

2. Mang nghĩa"mẫu (máu....)"

=A sample of a substance is a small amount of it that is examined and analysed scientifically.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They took samples of my blood. 
  • I have received the sample. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đã nhận được mẫu thử)
  • ..urine samples.

3. Mang nghĩa"ví dụ tiêu biểu, mẫu (nghiên cứu...)"

=A sample of people or things is a number of them chosen out of a larger group and then used in tests or used to provide information about the whole group.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We based our analysis on a random sample of more than 200 males.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE