Cách dùng "preferred" "preferable" & "preferably" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh cung cấp thêm bài sửa của đề thi IELTS WRITING ngày 22/8/2020 để em có thể nắm được viết thế nào sẽ đạt 7.0 IELTS WRITING, của chính bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 IELTS WRITING của IELTS TUTOR nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "preferable" & "preferably" tiếng anh

1. preferable (adj) thích hợp hơn, tốt hơn = more desirable, better

IELTS TUTOR lưu ý:

 • be preferable for sb: tốt hơn cho ai 
 • be preferable to sth: tốt hơn cái gì 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Anything would be preferable to war. 
 • Staying at home is certainly preferable to going out with someone you don't like
  • IELTS TUTOR giải thích: be preferable to sth / ving như IELTS TUTOR giải thích ở trên có nghĩa là tốt hơn, như vậy câu này có nghĩa là ở nhà thì chắc chắn là tốt hơn đi ra ngoài với người mà không thích 
 • Is either venue preferable for you?
  • IELTS TUTOR giải thích: be preferable for sb như IELTS TUTOR giải thích ở trên có nghĩa là tốt hơn cho ai đó, trong câu này có nghĩa là có khu nào tốt hơn cho bạn không
 • Wednesday would be preferable
  • IELTS TUTOR giải thích: câu này có nghĩa là Thứ 4 thì tốt hơn

2. preferably (adv) tốt hơn là = if possible

IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Water the plants twice a week, preferably in the morning
   • I'd love to go there, preferably in the summer.
   • I'd like to go out with him, preferably on my own.

   3. preferred (adj) được ưa thích hơn, ưu đãi hơn

   =liked or wanted more than anything else

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • The earlier train would be my preferred option.

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Intensive Speaking

   All Posts
   ×

   Almost done…

   We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

   OK