Cách dùng phó từ"significantly"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng phó từ"significantly"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng phó từ"significantly"tiếng anh

1. Mang nghĩa"tới một mức độ quan trọng hoặc to lớn; đáng kể"

=by a large amount, or in a way that is easily noticeable

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • As an organization, we’ve grown significantly. 
  • Significantly more people are injured at home than at work.
  • Significantly, he did not deny that there might be an election (IELTS TUTOR giải thích: Điều có ý nghĩa đặc biệt là ông ta không phủ nhận khả năng xảy ra cuộc tuyển cử)

2. Mang nghĩa"Điều có ý nghĩa đặc biệt là"

=in a way that is relevant or that has an important effect on something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Significantly, car thefts in the area have decreased.

3. Mang nghĩa"mức độ nhiều"

=in a way that has a special meaning that only some people understand

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ‘We’ll talk later,’ he whispered significantly.
  • Profits have risen significantly (IELTS TUTOR giải thích: lợi nhuận đã tăng lên đáng kể)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE