Cách dùng "Particularly" tiếng anh

· Vocabulary

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Particularly cách dùng hơi giống với cách dùng especially mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn 
 • Particularly không đứng ở đầu câu, mà thường đứng ở giữa từ 

Mang nghĩa "một cách đặc biệt"

=especially, or more than usual

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We're particularly interested to hear from people who speak two or more European languages. 
 • I didn't particularly want to go, but I had to.
 • Particularly good (IELTS TUTOR giải thích: đặc biệt tốt)
 • Be particularly careful when driving at night (IELTS TUTOR giải thích: Phải đặc biệt thận trọng khi lái xe ban đêm)
 • They were particularly despicable crimes. (IELTS TUTOR giải thích: Họ là những tội phạm đặc biệt đê tiện)
 • The ecodiversity is particularly threatened. (IELTS TUTOR giải thích: Sự đa dạng sinh thái đang đặc biệt bị đe dọa)
 • The instrumentation is particularly fine. (IELTS TUTOR giải thích: Phần phối nhạc đặc biệt hay)
 • The fish was particularly unpalatable. (IELTS TUTOR giải thích: Loài cá này có mùi tanh đặc trưng)
 • I particularly love antique furniture. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đặc biệt yêu thích đồ nội thất cổ)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE