Cách dùng "Particularly" tiếng anh

· Vocabulary

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Particularly cách dùng hơi giống với cách dùng especially mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn 
  • Particularly không đứng ở đầu câu, mà thường đứng ở giữa từ 

Mang nghĩa "một cách đặc biệt"

=especially, or more than usual

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We're particularly interested to hear from people who speak two or more European languages. 
  • I didn't particularly want to go, but I had to.
  • Particularly good đặc biệt tốt Be particularly careful when driving at night (IELTS TUTOR giải thích: Phải đặc biệt thận trọng khi lái xe ban đêm)
  • They were particularly despicable crimes. (IELTS TUTOR giải thích: Họ là những tội phạm đặc biệt đê tiện)
  • The ecodiversity is particularly threatened. (IELTS TUTOR giải thích: Sự đa dạng sinh thái đang đặc biệt bị đe dọa)
  • The instrumentation is particularly fine. (IELTS TUTOR giải thích: Phần phối nhạc đặc biệt hay)
  • The fish was particularly unpalatable. (IELTS TUTOR giải thích: Loài cá này có mùi tanh đặc trưng)
  • I particularly love antique furniture. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đặc biệt yêu thích đồ nội thất cổ)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK