Cách dùng "exist" tiếng anh & Giải thích "there exists"

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng "exist" tiếng anh & Giải thích "there exists"

I. exist là nội động từ

II. Cách dùng

1. ( to exist in / on something ) là có thật hoặc thực sự; đã sống; tồn tại

=to be, or to be real

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • do you believe fairies exist ? (IELTS TUTOR giải thích: anh tin là thần tiên có thật hay không?)
 • the idea exists only in the minds of poets (IELTS TUTOR giải thích: ý tưởng ấy chỉ có trong đầu óc các thi sĩ thôi) 
 • laws that have existed for hundreds of years (IELTS TUTOR giải thích: những đạo luật từng tồn tại hàng mấy trăm năm nay)
 • does life exist on Mars ? (IELTS TUTOR giải thích: có cuộc sống trên sao Hoả hay không?)
 • I don't think ghosts exist. 
 • Poverty still exists in this country.

2. ( to exist on something ) tiếp tục sống (nhất là có khó khăn hoặc túng thiếu)

=to live, or to live in difficult conditions

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • we cannot exist without food or water (IELTS TUTOR giải thích: chúng ta không thể tồn tại nếu không có thức ăn hoặc nước uống)
 • he exists on rice and water (IELTS TUTOR giải thích: nó sống nhờ gạo và nước)
 • I can hardly exist on the wage I'm getting ; there is no money for luxuries (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sống chật vật với đồng lương kiếm được; đâu có tiền cho những thứ xa xỉ)
 • Some species exist in this small area of forest and nowhere else on earth. 
 • Few people can exist without water for more than a week. No one can be expected to exist on such a low salary.

III. Giải thích "there exists"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • There exists giống như There is (There này đóng vai trò là chủ ngữ giả)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There exists a manufacturing process that can darken bamboo wood. = There is a manufacturing process that can darken bamboo wood (IELTS TUTOR giải thích: Có / tồn tại một quy trình sản xuất mà có thể làm đen gỗ tre)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK