Cách dùng"drainage"(n) tiếng anh

· Noun

Bên cạnh trau dồi PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng"drainage"(n) tiếng anh

I. drainage là danh từ không đếm được

II. Cách dùng danh từ"drainage"

Mang nghĩa"sự rút nước, sự tháo nước"

=Drainage is the system or process by which water or other liquids are drained from a place.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Line the pots with pebbles to ensure good drainage. 
  • The drainage works haven't been done. (IELTS TUTOR giải thích:  Công trình thoát nước chưa được hoàn thành)
  • The drainage in the bathroom is clogged. (IELTS TUTOR giải thích:  Miệng cống trong nhà tắm bị nghẹt)
  • Ordinary plastic sheeting might well cause drainage problems. (IELTS TUTOR giải thích:  Tấm nhựa thông thường có thể dễ gây ra sự mất nước)
  • The drainage system has collapsed because of too much rain.
  • a drainage system/channel/ditch 
  • The area has good natural drainage.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE