Cách dùng động từ "trick" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "trick" tiếng anh

I. Trick là ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "lừa, đánh lừa, lừa gạt"

=to deceive someone, often as a part of a plan

  • to trick someone into doing something: lừa ai khiến người đó phải làm gì
  • to trick someone out of something: lừa gạt ai lấy cái gì

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Dean tricked the old lady into giving him eight hundred dollars.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK