Cách dùng động từ "promote"

· Vocabulary

Hôm trước, IELTS TUTOR đã hướng dẫn em từng bước cách làm IELTS READING dạng bài Fill in the gap (có cho sẵn options), hôm nay tiếp tục Cách dùng động từ "promote"

I. Promote là ngoại động từ

II. Nghĩa

1. ( to promote somebody to something ) nâng ai lên địa vị hoặc cấp bậc cao hơn; thăng chức

(to raise someone to a higher or more important position or rank)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • she worked hard and was soon promoted (IELTS TUTOR giải thích: cô ta làm việc tích cực và chẳng bao lâu đã được thăng chức)
 • his assistant was promoted over his head (IELTS TUTOR giải thích: trợ lý của ông ta đã được thăng chức cao hơn ông ta)
 • the football team was promoted to the first division (IELTS TUTOR giải thích: đội bóng đá được nâng lên hạng nhất)
 • he was promoted to sergeant (IELTS TUTOR giải thích: anh ta được thăng cấp trung sĩ)

2. xúc tiến, đẩy mạnh

(to encourage or support something, or to help something become successful)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A new campaign has been launched to promote safe driving.
  • the organization works to promote friendship between nations (IELTS TUTOR giải thích: tổ chức này hoạt động để thúc đẩy tình hữu nghị giữa các dân tộc)
  • They can promote product - development teamwork. (IELTS TUTOR giải thích: Họ có thể thúc đẩy làm việc theo nhóm phát triển sản phẩm)

  3. quảng cáo (cái gì) để bán

  (to advertise something in order to sell it)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a publicity campaign to promote her new book (IELTS TUTOR giải thích: tmột chiến dịch quảng cáo để đẩy mạnh việc bán quyển sách của bà ta)
  • The new model cars are being heavily promoted on television.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking