Cách dùng động từ "graduate" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách học IELTS SPEAKING sao cho hiệu quả nhất, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "graduate" tiếng anh

I. Graduate (chủ yếu) là nội động từ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • PHÂN BIỆT NỘI ĐỘNG TỪ & NGOẠI ĐỘNG TỪ
 • Graduate chủ yếu được dùng như nội động từ, chỉ dùng ngoại động từ duy nhất trường hợp mang nghĩa "(trường học) chứng nhận tốt nghiệp cho sinh viên" thường dùng ở tiếng Mỹ 

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "hoàn tất một khoá học với một bằng cấp; tốt nghiệp"

=to complete your studies at a university or college, usually by getting a degree graduate from

IELTS TUTOR lưu ý cấu trúc:

 • graduate in
 • graduate from

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • to graduate in law at Oxford (IELTS TUTOR giải thích: tốt nghiệp về luật)
 • she graduated from Cambridge with a degree in law (IELTS TUTOR giải thích: cô ta tốt nghiệp Đại học Cambridge với bằng cử nhân luật)
 • to graduate from a vocational training school (IELTS TUTOR giải thích: tốt nghiệp một trường dạy nghề)
 • The pharmacy college will hold classes for 12 months a year so that its students can graduate in three years .
 • He graduated from Yale University in 1936.
 • one of the first women to graduate in history and languages at the Sorbonne

2. Mang nghĩa "cấp bằng tốt nghiệp"

=to give a student a degree or other qualification after a course of study

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Universities in Thailand graduate 6,000 engineers each year.

3. ( to graduate from something to something ) tiến từ cái dễ lên cái khó

=to make progress, or to reach a higher position

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • high schools in this city graduate from typewriters to personal computers (IELTS TUTOR giải thích: các trường trung học trong thành phố này chuyển dần từ máy đánh chữ lên máy điện toán cá nhân)
 • these technicians attend an in-service class to graduate as official engineers (IELTS TUTOR giải thích: các kỹ thuật viên này theo học một lớp tại chức để lên kỹ sư chính thức)
 • Some children had graduated to reading books without pictures. 
 • He eventually graduated from clerical work to his present role.

III. Phân biệt "graduate from / in / with"

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK