Cách dùng động từ "consist" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "consist" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • consist không đi một mình mà sẽ luôn dùng:
  • Consist in sth 
  • consist of sth 

I. Cách dùng "consist of sth"

Mang nghĩa "gồm có"

=to be something that is made or formed of various specific things

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The crowd consisted mostly of college kids and office workers. 
 • Her responsibilities consist of answering the phone and greeting visitors.
 • Most genomes consist largely of repetitive, noncoding DNA. (IELTS TUTOR giải thích: Hầu hết các bộ gen chứa phần lớn các ADN lặp, không mã hoá)

II. Cách dùng "consist in sth"

Mang nghĩa "cốt ở, chủ yếu nằm ở chỗ..."

to have something as a main and necessary part or quality

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The beauty of air travel consists in its speed and ease.
 • For her, happiness consists in watching television and reading magazines.
 • True strength does not consist in mere muscle. (IELTS TUTOR giải thích: Sức mạnh thật sự không chỉ là cơ bắp)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE