Cách dùng động từ "bill" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "bill" tiếng anh

I. "bill" là ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "tính tiền ai, gửi hoá đơn để ai đó trả tiền"

=to send or give someone a written statement of the money they owe / If you bill someone for goods or services you have provided them with, you give or send them a bill stating how much money they owe you for these goods or services

IELTS TUTOR lưu ý:

  • bill for

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We were billed for three nights at the hotel when we were only there for two.
  • Are you going to bill me for this?
  • Please bill me for any expenses you incur.
  • You know, the hotel's going to bill me for that window (IELTS TUTOR giải thích: Anh biết không, khách sạn sẽ bắt tôi trả tiền cái cửa sổ)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc