Cách dùng danh từ "thinking" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ về Cách dùng danh từ "thinking" tiếng anh

I. Cách dùng danh từ "thought"

II. Cách dùng danh từ "thinking" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • thinking  là  danh  từ  không  đếm  được  

1. Mang nghĩa "sự suy nghĩ, hành động suy nghĩ"

=the activity of using your mind to consider something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • positive thinking
 • quick thinking

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I'll have to do some thinking about how best to arrange the books.
 • This is the stage for creative thinking and imaginative ideas.
 • What’s needed here is some positive thinking.
 • The driver’s quick thinking helped prevent a more serious accident.

2. Mang nghĩa "ý nghĩ; ý kiến"

=someone's ideas or opinions

IELTS TUTOR lưu ý:

 • thinking on/about
 • thinking behind
 • current/modern thinking

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • high thinking (IELTS  TUTOR  giải  thích: tư tưởng cao xa)
 • to my thinking (IELTS  TUTOR  giải  thích: theo ý kiến tôi)
 • What's the thinking behind the decision to combine the two departments? 
 • The book discusses the impact of Christian thinking on western society.
 • His thinking on social issues has changed considerably over the years. 
 • Can you explain the thinking behind your current proposal? 
 • Many passages have been changed to reflect current political thinking.
 • He had some serious thinking to do.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE