Cách dùng danh từ "progression" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn kĩ thêm cách phân tích đề thi thật IELTS GENERAL TRAINING dạng Complaint letter, bài này là đề thi thật 04/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "progression" tiếng anh

I. Progression vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "tiến trình, sự tiến chuyển, bước chuyển"

=the act of changing to the next stage of development/A progression is a gradual development from one state to another.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, progression là danh từ không đếm được 
 • progression of
 • (a) progression toward(s)/to sth

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Drugs can slow down the progression of the disease. 
 • The novel follows the progression of a woman from youth to middle age. 
 • She'd always worked with old people so becoming a nurse was a logical/natural progression.
 • The drug can slow the progression of heart disease. (IELTS TUTOR giải thích: Thuốc sẽ làm chậm quá trình phát triển của chứng suy tim)
 • The progression towards fairer and more open markets is happening slowly. 
 • She spent three years as a senior manager, and from there it was a natural progression to the post of chief executive. 
 • The advertisement for the position promises "rapid salary progression."
 • Career progression from trainee to junior management levels can be rapid. 
 • The drug can slow the progression of Alzheimer’s disease.
 • Both drugs slow the progression of HIV, but neither cures the disease. 
 • I think they saw it as a natural progression for me.

2. Mang nghĩa"chuỗi, loạt"

=a series of things

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, progression là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The film editor orders the material into a logical progression of images.
 • ...a progression of habitats from dry meadows through marshes to open water.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE