Cách dùng danh từ"key"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"key"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"key"

1."key"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"chìa khoá"

2.2. Mang nghĩa"khoá; điệu, âm điệu(âm nhạc) "

=In music, a key is a scale of musical notes that starts on one specific note.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the key of C major (IELTS TUTOR giải thích: khoá đô trưởng)
 • major key (IELTS TUTOR giải thích: điệu trưởng)
 • minor key (IELTS TUTOR giải thích: điệu thứ)
 •  ...the key of A minor.

2.3. Mang nghĩa"chìa khoá (của một vấn đề...); bí quyết; giải pháp; điều then chốt"

=The key to a desirable situation or result is the way in which it can be achieved.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • the key (to sth)
 • a key factor

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the key to a mystery (IELTS TUTOR giải thích: chìa khoá để khám phá ra một điều bí ẩn)
 • the key to a difficulty (IELTS TUTOR giải thích: giải pháp cho một khó khăn)
 • diet and exercise are the key to good health (IELTS TUTOR giải thích: ăn kiêng và luyện tập là bí quyết để có sức khoẻ tốt)
 • the key to the whole movie was her hyprocrisy (IELTS TUTOR giải thích: điều then chốt trong toàn bộ cuốn phim là thói đạo đức giả của cô ta)
 • Hard work is the key to success.
 • The key is to prioritize your work, and to keep to your schedule. 
 • Hard work is the key to success.
 • A focus on training is often the key to unlocking potential.
 • The key to success is to be ready from the start.
 • The control of inflation is a key component of the government's economic policy. 
 • Education is key to the country's success. 
 • Getting the budget right is absolutely key.
 • Diet and relaxation are two important keys to good health.

2.4. Mang nghĩa"ý kiến chủ đạo"

=The key person or thing in a group is the most important one.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He is expected to be the key witness at the trial. 
 • Education is likely to be a key issue in the next election.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking